Često postavljana pitanja | Centar za obrazovanje Veritas - Srednja strukovna škola s pravom javnosti
  Vozač CPC i Menadžer CPC   ADR osposobljavanje
  Trnska cesta 197a, Široki Brijeg, BiH   +387 39 703 384; 703 752   info@centar-obrazovanja.com
Često postavljana pitanja Mogu li upisati neki od programa osposobljavanja za rukovatelje radnim strojevima ako nemam završenu osnovnu školu?
Programi osposobljavanja su koncipirani za osposobljavanje kadrova koji će raditi na manje složenim poslovima u industrijskoj proizvodnji, skladištima, gradilištima i drugim odgovarajućim djelatnim mjestima. Obrazovanje je namijenjeno osobama sa završenom osnovnom školom ili srednjom školom i navršenih 15 godina života, a po završenom školovanju polaznici dobivaju Uvjerenje o osposobljenosti za vrstu programa koji su pohađali.
Da bi se upisali u program osposobljavanja morate najprije završiti barem osnovnu školu.
Imam trogodišnju srednju školu za zanimanje prodavač, pored toga imam i položenih nekoliko ispita na višoj školi zaštite na radu. Sad bih se želio upisati u program prekvalifikacije za stjecanje zanimanja ekonomist (IV/1) stupanj, priznaju li mi se ispiti s više škole koju sam davno pohađao?
Upis u program prekvalifikacije za stjecanje zanimanja ekonomist (IV/1) stupanja, možete obaviti, a ispiti položeni na šestom stupnju stručnog studija zaštite na radu, kako navodite, ne mogu Vam se priznati jer se priznaju samo ispiti položeni u srednjoškolskom obrazovanju po istom nastavnom planu i programu ukoliko se kandidat želi upisati u program prekvalifikacije određenog zanimanja.
Imam prijevozničku tvrtku sa dvadeset voznih jedinica u sklopu koje imam i šest radnih strojeva. Moraju li vozači koji voze kamione i imaju licencu za vozača motornog vozila dodatno polagati ispit za bager, rovokopač i sl. jer ponekad isti ti ljudi voze kamion i upravljaju radnim strojem, naizmjenično?
Bez obzira što vaši vozači imaju licencu za vozača motornog vozila za svaki radni stroj koji navodite u svom upitu potrebno je da završe program osposobljavanja, ako imaju namjeru istim upravljati, te da steknu potrebita znanja, vještine i usvoje pozitivne navike za upravljanje radnim strojevima. Nakon uspješno nastave i obavljene stručne prakse potrebno je da kandidati polože sve ispite predviđene nastavnim planom i programom za osposobljavanje za rukovatelje pojedinim radnim strojevima, polože završni ispit, te će od škole dobiti uvjerenja o osposobljavanju, nakon čega su djelatnici Vašeg poduzeća osposobljeni i za rukovatelje radnim strojevima pored toga što su licencirani vozači motornih vozila.
Imam dugo vremena kozmetički salon, nisam stekla adekvatnu naobrazbu iako već šest godina radim kako kozmetičarka, što sam radeći s educiranom kozmetičarkom i samostalno kroz praksu i seminare usavršila, a imam se namjeru u vašoj školi upisati u program za stjecanje zvanja kozmetički tehničar, kako bi stekla nova znanja u svome poslu i legalizirala (registrirala kao obrt) svoj kozmetički salon. Moram li odraditi cijelu praksu za stjecanje zvanja kozmetički tehničar iako dugo vremena radim taj posao?
Poštovana, vi ste obvezni izvršiti sve obveze predviđene nastavnim planom i programom za zvanje kozmetički tehničar (IV/1) stupanj, bez obzira što već dugo vremena radite taj posao. Isto tako smatramo da će vam biti od pomoći vaše radno iskustvo kako bi što uspješnije završili program u koji se namjeravate upisati.
Kako mogu dobiti pojašnjenje ukoliko mi nešto nije jasno nakon odslušanih predavanja u školi, postoje li dodatne instrukcije i sl.?
Dragi kolega, svaki predmetni nastavnik na svom kabinetu ima istaknutu nadnevak i vrijeme konzultacija za polaznike programa u našoj školi, stoga za sva dodatna pojašnjenja u svezi bilo kojeg predmeta se obraćate nastavnicima u školi.
Koji su uvjeti i način plaćanja troškova školovanja u Srednjoj strukovnoj školi s pravom javnosti CENTAR ZA OBRAZOVANJE VERITAS Široki Brijeg?
U skladu sa člankom 14. Pravilnika o srednjoškolskom obrazovanju odraslih („Narodne novine ŽZH“, broj: 5/01) troškove obrazovanja odraslih snose polaznici programa i poslodavci kod kojih su zaposleni, Zavod za zapošljavanja ili druge zainteresirane pravne i fizičke osobe. Troškovi školovanja se uplaćuju u korist žiro računa ustanove, a u skladu sa Troškovnikom na koji je resorno ministarstvo dalo suglasnost, obročno, a prema troškovniku koji dobijete prilikom upisa i uručenja rješenja o polaganju razlikovnih i dopunskih ispita.
Mogu li se upisati u školu ako sam prethodnu stručnu spremu stekao u R Hrvatskoj?
Naravno da možete, s tim da trebate sprovesti postupak nostrifikacije i ekvivalencije diploma, svjedodžbi, uvjerenja, učeničkih knjižica i drugih propisanih obrazovnih isprava stečenih u inozemstvu (Republika Hrvatska) u skladu s Zakonom o nostrifikaciji i ekvivalenciji stranih obrazovnih isprave („Narodne novine ŽZH“, broj: 6/99), s tim da se obrazovne isprave o završenom razredu odnosno obrazovanju, stečene u obrazovnim ustanovama na području bivše SFRJ u školskoj 1991/1992. godini, odnosno do rujna 1992. godine, izjednačavaju u pravnoj snazi s odgovarajućim obrazovnim ispravama u Županiji Zapadnohercegovačkoj, odnosno ne podliježu postupku nostrifikacije.
Koja je procedura da bi se upisao u program prekvalifikacije iz jednog zanimanja u drugo, gdje se trebam javiti?
Za sve informacije se javljate osobno u Srednju strukovnu školu s pravom javnosti CENTAR ZA OBRAZOVANJE VERITAS Širokom Brijegu, na adresi Trnska cesta 197a. gdje dostavljate potrebnu dokumentaciju za upis, ovisno o programu u koji se upisujete, popunjavate prijavu i vlastoručno je potpisujete, s čime potvrđujete da prihvaćate pravila školovanja u ovoj školi koja su utvrđena zakonom, pravilnicima i poslovnikom o radu škole.
Moram li obavljati praksu ako radim u firmi na poslovima rukovatelja radnim strojem, vrijedi li mi potvrda od poslodavca i moram li polagati praksu?
Bez obzira što radite kod poslodavca na poslovima za koje se školujete, obvezni ste obaviti stručnu praksu u predviđenom broju sati nastavnim planom i programom, s tim da ste dužni u tvrtki u kojoj obavljate istu voditi dnevnik obavljene stručne prakse u predviđenom broju školskih sati, a pred nastavnikom praktične nastave istu polažete prema rješenju koje dobijete od škole.
Kako ću znati koje predmete moram polagati ako se želim prekvalificirati iz trogodišnjeg zanimanja u četverogodišnje?
U skladu sa nastavnim planom i programom za četverogodišnje zanimanje, nastavničko vijeće donosi za svakog kandidata rješenje o polaganju razlikovnih i dopunskih ispita koje kandidat nakon odobrenog upisa u program dobiva, u rješenju su navedeni svi ispiti po godinama koje kandidat je dužan položiti kako bi stekao zanimanje koje želi.
Gdje mogu dobiti potrebnu literaturu za školovanje?
Literaturu koja Vam je potrebna za svladavanje nastavnog gradiva predviđenog nastavnim planom i programom, besplatno osigurava naša škola za svakog upisanog polaznika i ona se dobiva prilikom upisa u program obrazovanja.
Kada se održava nastava za vozače motornih vozila?
Nastava se održava u terminima koje odredi Nastavničko vijeće, u skladu s godišnjim planom rada i nastavnim planom i programom i objavljuje se na oglasno ploči u škole.
Može li se zvanje ili kvalifikacija koja se stekne u Vašoj školi upisati u radnu knjižicu?
Polaznici programa nakon uspješno završenog bilo kojeg oblika obrazovanja odraslih, dobivaju diplome i svjedodžbe, odnosno uvjerenja o osposobljavanju ili usavršavanju, ovisno o programu koji pohađaju i upisuju ih u radnu knjižicu prema mjestu svog boravka.
Može li mi troškove školarine platiti Zavod za zapošljavanje?
U skladu sa člankom 14. Pravilnika o srednjoškolskom obrazovanju odraslih („Narodne novine ŽZH“, broj: 5/01) troškove obrazovanja odraslih snose polaznici programa i poslodavci kod kojih su zaposleni, Zavod za zapošljavanja ili druge zainteresirane pravne i fizičke osobe.
Imam završenu osnovnu školu. Koliko mi treba vremena za steći trogodišnju srednju školu?
Za uspješan završetak školovanja u bilo kojem trogodišnjem zanimanju (III/) stupnja, ukoliko budete redovito izvršavali svoje obveze pohađanja konzultativno-instruktivne nastave, polaganja ispita i polaganja završnog ispita, za stjecanje srednje stručne spreme bilo kojeg zvanja, trećeg (III/1) stupnja potrebno Vam je tri školske godine.
Imam završenu osnovnu školu. Mogu li upisati program u petom (V/1) stupnju?
Ne možete se upisati u program usavršavanja u programu petog (V/1) stupnja, ukoliko niste ranije završili srednju školu odgovarajućeg zanimanja u kojem bi se željeli usavršiti i steći peti (V/1) stupanj. Savjetujemo Vam da upišete program za stjecanje srednje stručne spreme, pa ukoliko isti uspješno završite, možete se upisati u program usavršavanja za stjecanje petog (V/1) stupnja.
Imam završenu trogodišnju školu strojarske struke. Mogu li upisati četverogodišnji program u ekonomskoj struci jer radim na poslovima u računovodstvu?
Naravno da možete upisati program u drugoj struci, to i jeste bit programa prekvalifikacije, da se stručno osposobe osobe koje iz bilo kojeg razloga ne rade u svojoj struci ili uopće ne rade, ali bi prekvalifikacijom u neko od ponuđenih zanimanja mogli pronaći adekvatan posao. Isto tako se polažu svi razlikovni ispiti u skladu sa nastavnim planom i programom i dopunski za primjerice vaš upit u ekonomskoj stuci.
Koliko traje program školovanja u Srednjoj strukovnoj školi s pravom javnosti CENTAR ZA OBRAZOVANJE VERITAS Široki Brijeg?
Trajanje programa školovanja je regulirano člankom 12. Zakonom o srednjem školstvu („Narodne novine ŽZH“, broj: 6/04, 8/04 i 8/08) gdje je navedeno da programi usavršavanja i osposobljavanja, te tečajeva izvode se na temelju nastavnog plana i programa u trajanju od jedne godine i člankom 7. Pravilnika o srednjoškolskom obrazovanju odraslih („Narodne novine ŽZH“ broj 5/01) gdje je navedeno da izvođenje programa za stjecanje srednje školske ili srednje stručne spreme traje najkraće kao i izvođenje programa za obrazovanje redovnih učenika, a izvođenje programa prekvalifikacije traje najkraće šest mjeseci.
Priznaju li se diplome (svjedodžbe) koje izdaje vaša škola u inozemstvu (Slovenija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, EU..)?
Svjedodžbe i uvjerenja koja izda naša škola mogu se nostrificirati u svim zemljama u okruženju nastalim raspadom bivše države, kao i u zemljama Europske unije (Italija, Austrija, Njemačka, Španjolska,…), te i u mnogim drugim zemljama svijeta, s tim da je prethodno potrebno izvršiti ovjeru potpisa i pečata na svjedodžbi ili uvjerenju koje će se koristiti u inozemstvu u Općinskom sudu Široki Brijeg, u skladu s Haaškom Konvencijom o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 05.10.1961. godine (Apostile pečat), te Potvrdu koju izdaje naša škola o vremenu trajanja programa koja se prilaže uz zahtjev za nostrifikaciju u resornom ministarstvu druge države.
Tko se može upisati u programe obrazovanja odraslih u Srednjoj strukovnoj školi s pravom javnosti CENTAR ZA OBRAZOVANJE VERITAS Široki Brijeg?
U programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih u Srednjoj strukovnoj školi s pravom javnosti CENTAR ZA OBRAZOVANJE VERITAS Široki Brijeg može se upisati osoba koja ima navršenih 15 godina života, psihofizičke uvjete za svladavanje obrazovnog programa i završenu osnovnu školu za programe za stjecanje srednje stručne spreme (doškolovanje) i programe osposobljavanja, odnosno završenu odgovarajuću srednju stručnu spremu za programe prekvalifikacije i programe usavršavanja.