Često postavljana pitanja

Programi osposobljavanja su koncipirani za osposobljavanje kadrova koji će raditi na manje složenim poslovima u industrijskoj proizvodnji, skladištima, gradilištima i drugim odgovarajućim djelatnim mjestima. Obrazovanje je namijenjeno osobama sa završenom osnovnom školom ili srednjom školom i navršenih 15 godina života, a po završenom školovanju polaznici dobivaju Uvjerenje o osposobljenosti za vrstu programa koji su pohađali.

Da bi se upisali u program osposobljavanja morate najprije završiti barem osnovnu školu.

Upis u program prekvalifikacije za stjecanje zanimanja ekonomist (IV/1) stupanja, možete obaviti, a ispiti položeni na šestom stupnju stručnog studija zaštite na radu, kako navodite, ne mogu Vam se priznati jer se priznaju samo ispiti položeni u srednjoškolskom obrazovanju po istom nastavnom planu i programu ukoliko se kandidat želi upisati u program prekvalifikacije određenog zanimanja.

Bez obzira što vaši vozači imaju licencu za vozača motornog vozila za svaki radni stroj koji navodite u svom upitu potrebno je da završe program osposobljavanja, ako imaju namjeru istim upravljati, te da steknu potrebita znanja, vještine i usvoje pozitivne navike za upravljanje radnim strojevima. Nakon uspješno nastave i obavljene stručne prakse potrebno je da kandidati polože sve ispite predviđene nastavnim planom i programom za osposobljavanje za rukovatelje pojedinim radnim strojevima, polože završni ispit, te će od škole dobiti uvjerenja o osposobljavanju, nakon čega su djelatnici Vašeg poduzeća osposobljeni i za rukovatelje radnim strojevima pored toga što su licencirani vozači motornih vozila.

Dragi kolega, svaki predmetni nastavnik na svom kabinetu ima istaknutu nadnevak i vrijeme konzultacija za polaznike programa u našoj školi, stoga za sva dodatna pojašnjenja u svezi bilo kojeg predmeta se obraćate nastavnicima u školi.

U skladu sa člankom 14. Pravilnika o srednjoškolskom obrazovanju odraslih („Narodne novine ŽZH“, broj: 5/01) troškove obrazovanja odraslih snose polaznici programa i poslodavci kod kojih su zaposleni, Zavod za zapošljavanja ili druge zainteresirane pravne i fizičke osobe. Troškovi školovanja se uplaćuju u korist žiro računa ustanove, a u skladu sa Troškovnikom na koji je resorno ministarstvo dalo suglasnost, obročno, a prema troškovniku koji dobijete prilikom upisa i uručenja rješenja o polaganju razlikovnih i dopunskih ispita.

Naravno da možete, s tim da trebate sprovesti postupak nostrifikacije i ekvivalencije diploma, svjedodžbi, uvjerenja, učeničkih knjižica i drugih propisanih obrazovnih isprava stečenih u inozemstvu (Republika Hrvatska) u skladu s Zakonom o nostrifikaciji i ekvivalenciji stranih obrazovnih isprave („Narodne novine ŽZH“, broj: 6/99), s tim da se obrazovne isprave o završenom razredu odnosno obrazovanju, stečene u obrazovnim ustanovama na području bivše SFRJ u školskoj 1991/1992. godini, odnosno do rujna 1992. godine, izjednačavaju u pravnoj snazi s odgovarajućim obrazovnim ispravama u Županiji Zapadnohercegovačkoj, odnosno ne podliježu postupku nostrifikacije.

Za sve informacije se javljate osobno u Srednju strukovnu školu s pravom javnosti CENTAR ZA OBRAZOVANJE VERITAS Širokom Brijegu, na adresi Trnska cesta 197a. gdje dostavljate potrebnu dokumentaciju za upis, ovisno o programu u koji se upisujete, popunjavate prijavu i vlastoručno je potpisujete, s čime potvrđujete da prihvaćate pravila školovanja u ovoj školi koja su utvrđena zakonom, pravilnicima i poslovnikom o radu škole.

Bez obzira što radite kod poslodavca na poslovima za koje se školujete, obvezni ste obaviti stručnu praksu u predviđenom broju sati nastavnim planom i programom, s tim da ste dužni u tvrtki u kojoj obavljate istu voditi dnevnik obavljene stručne prakse u predviđenom broju školskih sati, a pred nastavnikom praktične nastave istu polažete prema rješenju koje dobijete od škole.

U skladu sa nastavnim planom i programom za četverogodišnje zanimanje, nastavničko vijeće donosi za svakog kandidata rješenje o polaganju razlikovnih i dopunskih ispita koje kandidat nakon odobrenog upisa u program dobiva, u rješenju su navedeni svi ispiti po godinama koje kandidat je dužan položiti kako bi stekao zanimanje koje želi.

Literaturu koja Vam je potrebna za svladavanje nastavnog gradiva predviđenog nastavnim planom i programom, besplatno osigurava naša škola za svakog upisanog polaznika i ona se dobiva prilikom upisa u program obrazovanja.

Nastava se održava u terminima koje odredi Nastavničko vijeće, u skladu s godišnjim planom rada i nastavnim planom i programom i objavljuje se na oglasno ploči u škole.

Polaznici programa nakon uspješno završenog bilo kojeg oblika obrazovanja odraslih, dobivaju diplome i svjedodžbe, odnosno uvjerenja o osposobljavanju ili usavršavanju, ovisno o programu koji pohađaju i upisuju ih u radnu knjižicu prema mjestu svog boravka.

U skladu sa člankom 14. Pravilnika o srednjoškolskom obrazovanju odraslih („Narodne novine ŽZH“, broj: 5/01) troškove obrazovanja odraslih snose polaznici programa i poslodavci kod kojih su zaposleni, Zavod za zapošljavanja ili druge zainteresirane pravne i fizičke osobe.

Za uspješan završetak školovanja u bilo kojem trogodišnjem zanimanju (III/) stupnja, ukoliko budete redovito izvršavali svoje obveze pohađanja konzultativno-instruktivne nastave, polaganja ispita i polaganja završnog ispita, za stjecanje srednje stručne spreme bilo kojeg zvanja, trećeg (III/1) stupnja potrebno Vam je tri školske godine.

Ne možete se upisati u program usavršavanja u programu petog (V/1) stupnja, ukoliko niste ranije završili srednju školu odgovarajućeg zanimanja u kojem bi se željeli usavršiti i steći peti (V/1) stupanj. Savjetujemo Vam da upišete program za stjecanje srednje stručne spreme, pa ukoliko isti uspješno završite, možete se upisati u program usavršavanja za stjecanje petog (V/1) stupnja.

Naravno da možete upisati program u drugoj struci, to i jeste bit programa prekvalifikacije, da se stručno osposobe osobe koje iz bilo kojeg razloga ne rade u svojoj struci ili uopće ne rade, ali bi prekvalifikacijom u neko od ponuđenih zanimanja mogli pronaći adekvatan posao. Isto tako se polažu svi razlikovni ispiti u skladu sa nastavnim planom i programom i dopunski za primjerice vaš upit u ekonomskoj stuci.

Trajanje programa školovanja je regulirano člankom 12. Zakonom o srednjem školstvu („Narodne novine ŽZH“, broj: 6/04, 8/04 i 8/08) gdje je navedeno da programi usavršavanja i osposobljavanja, te tečajeva izvode se na temelju nastavnog plana i programa u trajanju od jedne godine i člankom 7. Pravilnika o srednjoškolskom obrazovanju odraslih („Narodne novine ŽZH“ broj 5/01) gdje je navedeno da izvođenje programa za stjecanje srednje školske ili srednje stručne spreme traje najkraće kao i izvođenje programa za obrazovanje redovnih učenika, a izvođenje programa prekvalifikacije traje najkraće šest mjeseci.

Svjedodžbe i uvjerenja koja izda naša škola mogu se nostrificirati u svim zemljama u okruženju nastalim raspadom bivše države, kao i u zemljama Europske unije (Italija, Austrija, Njemačka, Španjolska,…), te i u mnogim drugim zemljama svijeta, s tim da je prethodno potrebno izvršiti ovjeru potpisa i pečata na svjedodžbi ili uvjerenju koje će se koristiti u inozemstvu u Općinskom sudu Široki Brijeg, u skladu s Haaškom Konvencijom o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 05.10.1961. godine (Apostile pečat), te Potvrdu koju izdaje naša škola o vremenu trajanja programa koja se prilaže uz zahtjev za nostrifikaciju u resornom ministarstvu druge države.

U programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih u Srednjoj strukovnoj školi s pravom javnosti CENTAR ZA OBRAZOVANJE VERITAS Široki Brijeg može se upisati osoba koja ima navršenih 15 godina života, psihofizičke uvjete za svladavanje obrazovnog programa i završenu osnovnu školu za programe za stjecanje srednje stručne spreme (doškolovanje) i programe osposobljavanja, odnosno završenu odgovarajuću srednju stručnu spremu za programe prekvalifikacije i programe usavršavanja.

Niste pronašli informacije koje ste tražili?
Pošaljite nam poruku.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Bihać
Mehmedalije Maka Dizdara 1A
tel: 062 277 013

Bijeljina
Miloša Obilića 4
tel: 055 243 030; 066 124 167

Brčko
tel: 066 822 355

Doboj Jug
203. brigade br. 88 Matuzići
tel: 032 699 600; 060 322 22 52

Jajce
Kraljice Katarine bb
tel: 030 659 400; 063 068 653

Kiseljak
Josipa bana Jelačića bb
tel: 030 870 458; 061 416 203

Sarajevo I
Zmaja od Bosne 4
tel: 033 208 154; 061 479 908

Sarajevo II
Džemala Bijedića 185
tel: 033 222 459; 061 416 203

Široki Brijeg
Trnska cesta 197a
tel: 039 703 384; 039 703 752

Trebinje
tel: 065 651 143

Tuzla
Nesiba Malkića 7
tel: 063 808 310

Zenica
Dr. Adolfa Goldbergera 3
tel: 032 401 421; 061 780 747

Žepče
Goliješnica bb, Brankovići
tel: 061 530 490