Tehnički opis objekta

Za potrebe škole je izgrađen poslovni objekta, visine S+P+2. Objekt je smještena na dijelu parcela k.č. br. 1747/1, 1748/2 i 1748/4, sve KO Trn.

Parcele k.č. br. 1747/1, 1748/2 i 1748/4, KO Trn, čine pravilan višekutnik približnih dimenzija: sjeverna strana 98,0 m; istočna strana 60,0 m; južna strana 111,0 m; i zapadna strana 28,6 m, ukupne površine 5.032,0 m2. Teren parcela je u padu od prometnice M 6.1 prema rijeci Ugrovači.

Objekt je smješten na zapadnoj strani parcele, tako da je udaljen 15,0 m od prometnice M 6.1 Posušje – put – Široki Brijeg, minimalno 6,0 m od zapadne parcele, te cca. 2,0 m u prosjeku od južne parcele. Najveća visina građevine od partera na pristupnoj strani parcele je 16,32 m, odnosno od partera na južnoj strani 20,23 m. Dimenzije glavnog volumena objekta su 46,0 x 19,0 m + natkrivena terasa 10,5 x 4,5 m.

Objekt ima katnost S + P + 2, tako da je prizemlje izdignuto iznad razine partera na sjevernoj strani objekta za 1,0 m, radi formiranja pristupne rampe za suterensku etažu, u kojoj je predviđen prostor za matičnu djelatnost ustanove.

Ulaz u prizemlje je smješten u osovini ulazne sjeverne strane, tako da se preko pristupnog natkrivenog stubišta i ulaznog podesta pristupa u ulazni hol. U holu su smješteni ured za prijem stranaka, tehnička soba, stubište za kat, te preko hodnika u prostore za nastavu, dvoranu za prezentacije, te prostor zalogajnice na jugoistočnom uglu etaže, kafeterija na sjeveroistočnoj strani i sanitarni blok. Kafeterija ima poseban ulaz na istočnoj strani objekta preko natkrivene terase, a u razini prizemlja, također je povezan sa hodnikom preko vrata na istočnom strani.

Preko stubišta smještenog u holu, pristupa se na 1. odnosno 2. katu objekta. Na sjeverozapadnoj strani kata smještena je uprava, a ostali prostori sjeverno i južno od koridora su radni prostori. U sklopu kata riješen je također sanitarni blok. Na drugom katu objekta, obostrano su smješteni radni prostori čitavom duljinom, dok je sanitarni blok smješten na istoj poziciji kao na prvom katu.

Prizemlje je centralnim stubištem vezano za suteren, kojemu se također može prići sa vanjske istočne strane, silaznom rampom.

Uzdužni pad rampe je 14,7 %. Iz manipulativnog prostora podruma pristupa se suterenskom dijelu, smještenom na sjeveroistočnoj strani objekta. Ravno u smjeru ulaza na jugozapadnoj strani formiran je prostor dvorana-učionica za matičnu djelatnost, sa pratećim kabinetima u središnjem podužnom dijelu suterena.

Konstruktivni sastav objekta

Konstruktivni sastav objekta je skeletni, i to u razini suterena monolitni armiranobetonski sa armiranobetonskom pločom, gredama i stupovima, sve temeljeno na armiranobetonskim temeljnim samcima i trakama; te čeličnom konstrukcijom u razini prizemlja i kata, koja se sastoji od čeličnih stupova i greda, te međukatnom.

U suterenu objekta, vanjski zidovi na istočnoj, sjevernoj i zapadnoj strani su armiranobetonski, koji služe kao ukruta skeletnom sustavu objekta i potporni zid od partera sjeverne strane. Zidovi na južnoj strani su rađeni od blok opeke.

Vanjski zidovi južne strane suterena su zidani Porotherm opekom d=25 cm, a unutarnji pregradni gipskartonskim pločama sa metalnom podkonstrukcijom, debljina d=10 i 15 cm.

Vanjske zidne plohe prizemlja i kata su rađeni zidnim termo sendvičima, obloženi sa unutarnje strane, polistirenom i gipskartonskim pločama, sa metalnom podkonstrukcijom. Na sjevernom ulaznom pročelju, kao i dijelovima istočnog i zapadnog pročelja, vanjski zid je rađen u kombinaciji aluminijske i staklene fasade. Na mjestima fasade gdje je obloga alukobond, unutarnja strana je oblagana polistirenom i gipskartonskim pločama sa metalnom podkonstrukcijom.

Krov glavnog volumena objekta je riješen kao jednoslivni u padu sjever – jug, i pokriven krovnim termo sendvičem na metalnoj podkonstrukciji. Nadstrešnica terase cafeterije je također jednoslivna površina u padu zapad – istok, također pokrivena termo sendvičom.

Fasadni zidovi sjeverne, istočne i zapadne strane rađeni su u kombinaciji staklena fasada – alukobond, dok je južna strana rađena termoizolacijskim zidnim panelima. Stupovi terase kao i ogradni stubići su obloženi alukobondom.

Otvori objekta su aluminijski, i to vanjski sa aluminijskim fasadnim profilima, i profilima sa prekinutim termičkim mostom, ostakljeni termoizolacijskim staklom, dok su unutarnji otvori rađeni hladnim profilima, sa ispunom termo-panel ili ostakljenje prozorskim staklom.

Svi stropovi u zgradi rađeni su kao spušteni stropovi u kombinaciji gipskartonskih ploča na metalnoj podkonstrukciji sa kasetiranim stropnim pločama (tip Armstrong). Iznad gipskartonskih ploča kao termička i zvučna izolacija korištena je mineralna vuna. Spušteni strop ispod nadstrešnice rađen je vodootpornim gipskartonskim pločama.

Ograde su rađene sa konstrukcijom od inoks-a, sa staklenom ispunom od lamistal stakla, dok je vanjska ograda na terasi cafeterije crna bravarija, pocinčana i bojena završnim lakom.

Prostorni uvjeti

Sjedište škole je u zgradi, koja se sastoji od suterena, prizemlja, prvog i drugog kata prilagođenoj obrazovanju odraslih, prema standardima i normativima za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, tako da prema svim mjerilima za ovu oblast prostor osigurava kvalitetnu izvedbu nastavnog procesa.

Prema Planu razvoja sustava odgoja i obrazovanja u ovom školskom prostoru, osigurani su:
– kvalitet i učinkovitost obrazovanja odraslih,
– poticanje na trajno profesionalnog usavršavanja nastavnika i drugih
zaposlenika u obrazovanju odraslih,
– razvoj strategije upravljanja obrazovnim sustavom i njegova učinkovitost,
– obrazovanje odraslih za društvenu povezanost (koheziju), gospodarski rast i razvoj.

Struktura prostor škole se sastoji od:

Suteren:
– kabineti informatike/opremljeni
– učionice sa mogućnošću projekcije
– kabineti za nastavu
– dvorana za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture
– sanitarni čvorovi za (muški/ženski/invalidi)
– prostori za izvođenje praktične nastave
– knjižica
– stubišta

Prizemlje:
– ulaz
– ulazni prostor
– garderoba za posjetitelje- garderobni
ormarići u komunikacijskim prostorima
– komunikacije
– hodnici
– energetsko-tehnički blok
– radionica kućnog majstora
– sanitarni čvorovi za (muški/ženski)
– garderoba i sanitarije tehničkog osoblja
– garderoba i sanitarije spremačice
– prostor za odlaganje smeća
– prostor zalogajnice
– prostor kafeterije
– komunikacije
– stubišta

Prvi kat:
– kabinet informatike/opremljen
– prijemni uredi
– učionice sa mogućnošću projekcije
– sanitarni čvorovi za (muški/ženski)
– kabineti za nastavu
– ured direktora
– uredski prostori
– komunikacije
– prostor zbornice za nastavno osoblje
– stubišta

Drugi kat:
– kabinet informatike/opremljen
– učionice sa mogućnošću projekcije
– konferencijska dvorana 250 mjesta
– amfiteatar- sa mogućnošću projekcije
– sanitarni čvorovi za (muški/ženski)
– kabineti za nastavu
– uredski prostori
– prostor za spremište nastavnih pomagala i opreme
– komunikacije
– stubišta

Prostor okoliša školske zgrade se sastoji od:
– pristupnog puta
– pripadajućeg parkirališta
– prostora školskog dvorišta
– uređenog partera, obogaćenog mediteranskim kulturama

U svim nastavnim kabinetima/učionicama/dvoranama osigurani su uvjeti za rad nastavnika s brojem polaznika propisanim standardima u srednjoškolskim ustanovama. Prostor je prilagođen zahtjevima organizacije i izvođenja suvremene nastave (rad u skupinama, projektna nastava, vježbe i drugi oblici nastave) u području obrazovanja odraslih.

Kabineti za nastavu opće namjene imaju odgovarajuću opremu prema nastavnim područjima.

Prostori za upravu, organizaciju i koordinaciju rada ujedinjuju pedagošku i administrativnu službu škole.

Ovi prostori imaju jednostavnu i preglednu vezu s ulaznim vratima škole. Ured ravnatelja koristi se za rad i kontakte s nastavnicima, polaznicima, te s trećim osobama, a svojom veličinom omogućava i manje grupne sastanke.

Širina stubišnog kraka je 230 cm. Visina stube je 15 cm, a širina gazišta stube je 30 cm sukladno europskim standardima u školstvu.

Ulaz u školu ima natkriveni trijem, a pješački prilazni put je osvijetljen i udovoljava propisima o sigurnosti u prometu. Garderoba poalznika programa i osoblja organizirana je kao središnja garderoba u ulaznom prostoru škole ili kao garderobni ormarići po hodnicima.

Sanitarije za polaznike čini prostor s WC-kabinama i pred prostor s umivaonicima. Svaki sanitarni čvor sastoji se od ženskog i muškog dijela s odvojenim pred prostorima, te prostorom za invalidne osobe.

Ako se uzme ukupna površina zatvorenog korisnog prostora koji koristi škola koja, zatim školskog dvorišta s pripadajućim parkingom, te opremom na razini navedenog prostora, evidentno je da su se na ovoj ustanovi za polaznike programa ispunili kako prostorni, tako i materijalno tehnički uvjeti za izvođenja nastavnog procesa prema standardima europskih institucija za cjeloživotno obrazovanje.

Higijensko-tehnički uvjeti

Prostor zadovoljava higijensko-tehničke zahtjeve koji se odnose na: osvjetljenje, osunčanje, prozračivanje, toplinsku zaštitu, zaštitu od buke i akustiku, grijanje i hlađenje, opskrbu vodom, odvodnju otpadnih voda, električne instalacije, instalacije za informatiku, zaštitu od požara i zaštitu od provale. Prirodno osvjetljenje je najznačajniji psihološki i fiziološki čimbenik radnih uvjeta u ovoj zgradi, te ovisno o obliku nastave, osigurali smo primjerenu kvalitetu i jačinu osvjetljenja.

Kvaliteta prirodnog osvjetljenja u učionici-kabinetu odredili smo orijentacijom učionice, tehničkim sredstvima za disperziju dnevnog svjetla i kontrolom refleksije unutarnjih površina. U svim radnim prostorima škole osigurano je zamračenje.

Učionice su optimalno osvijetljene, a ovisno o sadržaju i obliku nastave. Zaštita od izravnog prodiranja sunčevih zraka, kojom se sprječava stvaranje bljeska i pretjeranog zagrijavanja, takva je da ne smanjuje efektivnu površinu prozora. Svi prostori za rad i boravak se prirodno prozračuju, a osigurana je i ventilacija putem centalnog sustava, automatski navođenog.

U učionicama je osigurana relativna vlaga u zraku od 45 do 55%.

x Toplinska zaštita, zaštita od buke i akustika zidnih i stropnih konstrukcija zajedničkih prostora učionica je prema važećim propisima i standardima.

U prostorima za rad i boravak zrak se ravnomjerno zagrijava pomoću instaliranog centralnog sustava grijanje/hlađenje:
– u učionicama 22°C,
– u hodnicima i stubištima 18°C.

U razdoblju visokih vanjskih temperatura u prostorima škole se osigurava optimalna temperatura 5°C nižu od vanjske. Opskrba vodom ostvaruje se instalacijom vodovodne mreže sa zdravstveno ispravnom vodom za piće. Otpadne vode odvode se kroz sanitarne separatore.

Električne instalacije su zaštićene i osigurane. Osigurane su instalacije za TV prijem i instalaciju interneta. Zaštita od požara provodi se uporabom odgovarajućih građevnih materijala, definiranjem evakuacijskih putova i izlaza te protupožarnom opremom i signalizacijom, koja je postavljena u skladu sa projektnim zadatkom arhitekta. Zaštita od provale provodi se uporabom alarma i videonadzora.

Oprema

Oprema u školi odgovara namjeni prostora i omogućava realizaciju obrazovnog rada sa polaznicima. Osmislili smo način korištenja prostora i osigurali opremu za izvođenje nastave, izvan nastavnih aktivnosti i drugih oblika obrazovnog rada.

Oprema i namještaj u školi su funkcionalni i sigurni, prenosivi ali stabilni, od kvalitetnog materijala, prirodnog, lakog za održavanje, postojanih boja, estetskog izgleda. Namještaj je potpuno nov i zadovoljava ergonomske zahtjeve.

Oprema na razini kabineta-učionica za nastavu (u svim kabinetima/učionicama za nastavu):
– radni stolovi
– stolci s naslonom
– stol za nastavnika s računalom
– stolac s naslonom za nastavnika
– školska ploča
– oprema za projekciju na platnu
– zidna ploha za izložbe: ploča s mekom oblogom
– ormari, vitrine i police (pohrana nastavnih sredstva, nastavnih pomagala i priručnog materijala)
– prva pomoć, kompleti

Instalacije:
– utičnice za električnu struju od 220 V
– priključak na antenski razvod
– priključak na internet

Oprema na razini škole:
– telefonska instalacija, Internet ADSL priključak, Wi-fi konekcija
– alarmni sustav
– videonadzor
– agregat u slučaju nestanka el.struje
– digitalni fotoaparati
– fotokopirni aparat
– interaktivne ploče
– oglasne ploče
– izložbene vitrine i stolovi
– računala, (prijenosta i uredska)
– ostala oprema prema planu i programu škole.

Osim stolnih i prijenosnih računala imamo i ostale informatičku opremu (pisači, skeneri, monitori, web kamere, zvučnici, modemi, fax uređaji, digitalni fotoaparati i dr.)

Nastavna sredstva i pomagala

Nastavna sredstva i pomagala zadovoljavaju sve zadaće koje se ostvaruju u školi. Oprema prostora škole obuhvaća opremu na razini europskih standarda ustanova za cjeloživotno obrazovanje, opremu učionica, specijaliziranih učionica za pripremanje i izvođenje nastave prema pojedinim skupinama nastavnih područja, posebnim namjenama i ostalo.

Nastavna sredstva i ostala sredstva rada škole osigurani su u skladu sa zahtjevima nastavnih planova i programa, odnosno normativima nastavnih sredstava, za svaki nastavni predmet ili grupu srodnih predmeta s ciljem da našim polaznicima omogućimo kvalitetu u realizaciji nastavnog procesa.

Trudimo se pratiti i učiniti vam dostupnim najnovija svjetska dostignuća u oblasti edukacije.

Pored toga što na našoj web stranici je prikazan dio opreme koju posjeduje škola, ista se konstantno nadopunjuje i nastojimo pratiti i dostupnim učiniti polaznicima naših programa najnovija svjetska dostignuća kako u području opremanja škole nastavnim sredstvima i pomagalima, tako i sami prostor škole nastojimo učiniti ugodnim okruženjem u kojem se postižu najbolji rezultati u području edukacije.

Nastavna oprema koju posjedujemo smještena je u spremištu nastavnih sredstava i pomagala u školi,

Koja je u svakom trenutku dostupna nastavnom osoblju i polaznicima programa, a ista je podijeljena po predmetnim oblastima, za predmete koji predstavljaju općeobrazovni dio nastavnih planova i stručni dio istih za pojedine predmetne skupine.

Oprema koju posjedujemo je nova prema važećim standardima i normativima za srednjoškolsko obrazovanje i izdvajamo je po oblastima,kako slijedi:

Opremu za predmet “Fizika”:
• Mehanika
• Toplina
• Zvuk
• Elektricitet i magnetizam
• Elektronika
• Optika
• Atomska fizika
• Solarna energija
• Energetski blokovi i instrumenti
• Folije za grafoskop – fizika
• Video kazete i CD – fizika
• Praktikumi za fiziku

Oprema za predmet “Matematika”:
• Geometrijske sprave za školsku ploču (drvo i plastika)
• Geometrijska tijela (žica i drvo)
• Folije za grafoskop – matematika
• Trigonometar za školsku ploču 82×82 cm, magnetiziran (pomagalo za trigonometrijske funkcije)

Oprema za predmet “Biologija”:
• Mikroskopi (školski i laboratorijski)
• Stereo mikroskopi-lupe
• Mikropreparati
• Modeli čovjeka, životinja i biljaka
(modeli su rastavljivi – tvrda plastika)
• Pribor za biologiju (staklarija, keramika i instrumenti)
• Kemikalije za biologiju
• Zidni panoi – slike
• CD (anatomija, muskulatura,
histopatologija, okoliš, voda i dr.)
• Folije za grafoskop – biologija
• Video kazete – biologija

Oprema za predmete iz područja “Informatika“:
• PC računala
• Prijenosna računala
• Monitori
• Pisači
• Skeneri
• Mrežna oprema
• Ostala informatička oprema
• Računalni stolovi

Oprema za „Jezike“:
• Fonetički laboratorij
• Video i audio kazete za edukaciju
• Kazetofon za učenje stranih jezika

Oprema za „Zemljopis i povijest“:
• Karte (zemljopisne i povijesne)
• Globusi
• Telurij
• Stalci za karte

Oprema za “Stručne predmete” predstavlja učila koja prate specifičnosti učila i opreme u strukovnim školama, po područjima rada i to za: Elektrotehniku; Strojarstvo, strojarsku energetiku i mehaniku; Unutarnje poslove i zaštitu; Promet; Ekonomiju, trgovinu i upravu; Kemijsku tehnologiju; Poljoprivredu; Turizam i poljoprivredu; Obradu drveta; Geologiju, rudarstvo i naftu; Graditeljstvo, geodeziju i građevne materijale; Ugostiteljstvo i turizam; Grafiku; Veterinu; Šumarstvo; Prehranu; Zdravstvo; Ugostiteljstvo i hotelijerstvo; Optiku i Osobne usluge.

AV Sredstva- (Audio-vizualna oprema) za nastavu koju posjedujemo je:
• grafoskopi
• LCD projektori
• interaktivne elektronske ploče
• stolna i prijenosna računala
• vizualizatori
• flekso kamere (mikrokamere)
• dijaprojektori
• episkopi
• projekcijska platna (zidna i na stalku)
• stalci za av sredstva
• stropni nosači za LCD projektore
• razglasi mobilni-ugradni (miksete, pojačala, zvučnici mikrofoni)
• televizori
• DVD playeri
• video rekorderi
• digitalne kamere i digitalni aparati
• kasetofoni s CD playerom
• AV za za jezike
• folije za grafoskope

Oprema za projekciju

Obična bijela ploča za pisanje flomasterom lako postaje interaktivna ploča.

Instaliranjem MIMIO Xi tehnologije sve što pišete na ploči možete spremiti u računalu (i koristiti na sljedećim predavanjima), isprintati ili poslati e-mailom.

Pisanje po ploči se radi elektronskim flomasterom, mogućnost pisanja sa 48 boja, mogućnost ubacivanja slika i teksta iz drugih programa. U kombinaciji sa LCD projektorom na ploči se krećete elektronskim mišem. Softwer sa MIMIO Xi tehnologijom sadrži alate za pojedine predmete (za matematiku geometrijski pribor, za kemiju periodni sustav elemenata i dr.).

Projekcijska Platna s daljinskim upravljačem:
Projekcijsko platno zidno WS S 125 (127×127)
Projekcijsko platno zidno WS S 150 (153×153)
Projekcijsko platno zidno WS S 180 (180×180)
Projekcijsko platno zidno WS S 200 (203×203)
Projekcijsko platno zidno WS S 240 (244×244)
Projekcijsko platno zidno WS V 240 (240×180)
Projekcijsko platno zidno WS S 300 (305×305)

Oprema za sportsku dvorane i igralište i to:
– gimnastika
– atletika
– nogomet
– košarka
– odbojka
– rukomet i dr.

Bihać
Mehmedalije Maka Dizdara 1A
tel: 062 277 013

Bijeljina
Miloša Obilića 4
tel: 055 243 030; 066 124 167

Brčko
tel: 066 822 355

Doboj Jug
203. brigade br. 88 Matuzići
tel: 032 699 600; 060 322 22 52

Jajce
Kraljice Katarine bb
tel: 030 659 400; 063 068 653

Kiseljak
Josipa bana Jelačića bb
tel: 030 870 458; 061 416 203

Sarajevo I
Zmaja od Bosne 4
tel: 033 208 154; 061 479 908

Sarajevo II
Džemala Bijedića 185
tel: 033 222 459; 061 416 203

Široki Brijeg
Trnska cesta 197a
tel: 039 703 384; 039 703 752

Trebinje
tel: 065 651 143

Tuzla
Nesiba Malkića 7
tel: 063 808 310

Zenica
Dr. Adolfa Goldbergera 3
tel: 032 401 421; 061 780 747

Žepče
Goliješnica bb, Brankovići
tel: 061 530 490